Cho `a,b,c > 0` Chứng minh rằng : `P = a^2/(a^2 + (b+c)^2) + b^2/(b^2 + (c+a)^2) + c^2/(c^2 + (a+b)^2) ≥ 3/5`

Photo of author

By Kennedy

Cho `a,b,c > 0` Chứng minh rằng :
`P = a^2/(a^2 + (b+c)^2) + b^2/(b^2 + (c+a)^2) + c^2/(c^2 + (a+b)^2) ≥ 3/5`
Viết một bình luận