Cho `a , b , c > 0` . Chứng minh rằng : `P = (a(b + c))/(a^2 + (b + c)^2) + (b(a + c))/(b^2 + (a + c)^2) + (c(a + b))/(c^2 + (a + b)^2) ≤ 6/5`

Photo of author

By Madelyn

Cho `a , b , c > 0` . Chứng minh rằng :
`P = (a(b + c))/(a^2 + (b + c)^2) + (b(a + c))/(b^2 + (a + c)^2) + (c(a + b))/(c^2 + (a + b)^2) ≤ 6/5`
Viết một bình luận