Cho $a,b,c>0_{}$ . CMR : $\dfrac{a}{b+c}+$ $\dfrac{b}{a+c}+$ $\dfrac{c}{a+b}$ $\geq$ $\dfrac{3}{2}$

Photo of author

By Melody

Cho $a,b,c>0_{}$ . CMR : $\dfrac{a}{b+c}+$ $\dfrac{b}{a+c}+$ $\dfrac{c}{a+b}$ $\geq$ $\dfrac{3}{2}$
Viết một bình luận