Cho a/b=c/d. Chứng minh rằng (a+c)⁴/(b+d)⁴=a⁴++c⁴/b⁴+d⁴ Giúp mình vs mình cần gấpp

Photo of author

By Eva

Cho a/b=c/d. Chứng minh rằng (a+c)⁴/(b+d)⁴=a⁴++c⁴/b⁴+d⁴
Giúp mình vs mình cần gấpp
Viết một bình luận