Cho a,b,c là các số dương. C/m $\frac{a}{b+c}$+$\frac{b}{a+c}$+$\frac{c}{a+b}$>1

Photo of author

By Ariana

Cho a,b,c là các số dương. C/m $\frac{a}{b+c}$+$\frac{b}{a+c}$+$\frac{c}{a+b}$>1
Viết một bình luận