Cho a,b,c là các số thực không âm thỏa mãn a^2+b^2 +c^2=3 Tìm GTLN của P=a/a^2+2b+3 + b/b^2+2c+3 + c/c^2+2a+3

Photo of author

By Serenity

Cho a,b,c là các số thực không âm thỏa mãn a^2+b^2 +c^2=3 Tìm GTLN của P=a/a^2+2b+3 + b/b^2+2c+3 + c/c^2+2a+3
Viết một bình luận