Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh : `ab + bc + ca ≤ a²+ b²+ c²< 2(ab + bc + ca ).`

Photo of author

By Mackenzie

Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác.
Chứng minh :
`ab + bc + ca ≤ a²+ b²+ c²< 2(ab + bc + ca ).`
Viết một bình luận