Cho $a,b,c$ là số dương thay đổi và luôn thỏa mãn $ab + bc + ca = 3abc$. Tính giá trị lớn nhất của biểu thức $\dfrac{1}{a + 2b} + \dfrac{1}{b + 2c} +

Photo of author

By Bella

Cho $a,b,c$ là số dương thay đổi và luôn thỏa mãn $ab + bc + ca = 3abc$. Tính giá trị lớn nhất của biểu thức $\dfrac{1}{a + 2b} + \dfrac{1}{b + 2c} + \dfrac{1}{c + 2a}$
Viết một bình luận