cho A = $\frac{√x +2}{√x-2}$ và B = ($\frac{√x}{x-4}$ +$\frac{1}{√x-2}$ ) : $\frac{√x+2}{x-4}$ vs x $\geq$ 0, x$\neq$ 4 a, rút gọn B b, tìm x nguyên

Photo of author

By Melanie

cho A = $\frac{√x +2}{√x-2}$ và B = ($\frac{√x}{x-4}$ +$\frac{1}{√x-2}$ ) : $\frac{√x+2}{x-4}$ vs x $\geq$ 0, x$\neq$ 4
a, rút gọn B
b, tìm x nguyên để C=A(B-2) có giá trị nguyên
Viết một bình luận