cho a là số thực bất kì P= 2a/a bình + 1, bất đẳng thức nào sau đây đúng với mọi a A. P > -1 B. P > 1 C. P < -1 D. P<= 1 tại sao chọn đáp án ý ạ

Photo of author

By Anna

cho a là số thực bất kì P= 2a/a bình + 1, bất đẳng thức nào sau đây đúng với mọi a
A. P > -1
B. P > 1
C. P < -1 D. P<= 1 tại sao chọn đáp án ý ạ
Leave a Comment