Cho ab + ba = 132 . Biết a – b = 4 . Tìm ab Biết ab , ba là số tự nhiên . Giúp em với ạ .

Photo of author

By Bella

Cho ab + ba = 132 .
Biết a – b = 4 . Tìm ab
Biết ab , ba là số tự nhiên .
Giúp em với ạ .
Viết một bình luận