Cho ΔABC vuông tại A , AB =9cm ; AC =12cm.Kẻ đường cao AH (H∈BC) a)Chứng minh :ΔABC~ΔHBA b)Tính: BC,AH,BH,HC c)Đường thẳng qua H và song song với AB c

By Lyla

Cho ΔABC vuông tại A , AB =9cm ; AC =12cm.Kẻ đường cao AH (H∈BC)
a)Chứng minh :ΔABC~ΔHBA
b)Tính: BC,AH,BH,HC
c)Đường thẳng qua H và song song với AB cắt AC tại K . Tính độ dài các đoạn thẳng HK
d)Gọi M là trung điểm BH , N là trung điểm AH . Chứng minh BAM=ACN
Viết một bình luận