Cho ∆ABC vuông tại A (AB < AC). Kẻ BD là phân giác của góc ABC (D thuộc AC), trên cạnh BC lấy điểm E sao cho AB = BE. a)Chứng minh ∆ABD = ∆EBD b) So s

By Amaya

Cho ∆ABC vuông tại A (AB < AC). Kẻ BD là phân giác của góc ABC (D thuộc AC), trên cạnh BC lấy điểm E sao cho AB = BE. a)Chứng minh ∆ABD = ∆EBD b) So sánh AD và DC c) Đường thẳng ED cắt đường thẳng AB tại F, gọi S là trung điểm của FC. Chứng minh ba điểm B, D, S thẳng hàng.
Viết một bình luận