cho B= (1/2^2 -1)(1/3^2 -1)…(1/2020^2 -1) so sánh B với 1/2

Photo of author

By Piper

cho B= (1/2^2 -1)(1/3^2 -1)…(1/2020^2 -1) so sánh B với 1/2
Leave a Comment