Cho ba số thực dương $x,y,z$ thỏa mãn điều kiện $x+y+z=6$ .Tính Max của biểu thức $P=\sqrt{x+y}+\sqrt{y+z}+\sqrt{z+x}$

By Hadley

Cho ba số thực dương $x,y,z$ thỏa mãn điều kiện $x+y+z=6$ .Tính Max của biểu thức $P=\sqrt{x+y}+\sqrt{y+z}+\sqrt{z+x}$

0 bình luận về “Cho ba số thực dương $x,y,z$ thỏa mãn điều kiện $x+y+z=6$ .Tính Max của biểu thức $P=\sqrt{x+y}+\sqrt{y+z}+\sqrt{z+x}$”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Theo bdt cosi- svac cho 3 số thực dương, ta có

   $P = \sqrt{x+y} + \sqrt{y+z} + \sqrt{z + x} ≤\sqrt{(1 +1 + 1)(x + y + y + z + z + x)} = \sqrt{3.12 } =\sqrt{36} =  6$

  Dấu”=” xảy ra khi và chỉ khi $x = y = z = 2$

  Vậy GTLN là 6 khi x = y = z = 2

  Trả lời
 2. Đáp án:

  `P_{max}=6` khi `x=y=z=2`

  Giải thích các bước giải:

  Đặt: $\begin{cases}a=\sqrt{x+y}\\b=\sqrt{y+z}\\c=\sqrt{z+x}\end{cases}\ (a;b;c\ge 0)$

  Vì `x+y+z=6`

  `=>a^2+b^2+c^2=2(x+y+z)=12`

  Ta có:

  `(a-b)^2\ge 0<=>a^2+b^2\ge 2ab`

  `(b-c)^2\ge 0<=>b^2+c^2\ge 2bc`

  `(a-c)^2\ge 0<=>a^2+c^2\ge 2ac`

  `=>2(a^2+b^2+c^2)\ge 2ab+2bc+2ac`

  `<=>a^2+b^2+c^2+2(a^2+b^2+c^2)`

  `\ge a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac`

  `<=>3(a^2+b^2+c^2)\ge (a+b+c)^2`

  `<=>3.12\ge (a+b+c)^2`

  `<=>a+b+c\le 6` (vì `a+b+c\ge 0)`

  Dấu “=” xảy ra khi `a=b=c=2`

  `=>x=y=z=2`

  Vậy `P=\sqrt{x+y}+\sqrt{y+z}+\sqrt{z+x}` có $GTLN$ bằng $6$ khi `x=y=z=2`

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm