cho bếp điện 220v-600w vào hiệu điện thế 220v để đun sôi 2,2l nước từ 270 c nhiệt độ ban đầu tính thời gian đun nước biết C nước = 4200J/kg.k

Photo of author

By Brielle

cho bếp điện 220v-600w vào hiệu điện thế 220v để đun sôi 2,2l nước từ 270 c nhiệt độ ban đầu tính thời gian đun nước biết C nước = 4200J/kg.k

0 bình luận về “cho bếp điện 220v-600w vào hiệu điện thế 220v để đun sôi 2,2l nước từ 270 c nhiệt độ ban đầu tính thời gian đun nước biết C nước = 4200J/kg.k”

 1. Đáp án:

        $t = 1124,2s = 18′ 44,2s$

  Giải thích các bước giải:

   Vì bếp sử dụng với hiệu điện thế bằng hiệu điện thế định mức nên nó đạt công suất: $P = 600W$ 

  Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước là: 

   $Q = m.c.\Delta t = 2,2.4200.(100 – 27) = 674520 (J)$ 

  Nhiệt lượng mà bếp toả ra là: 

      $Q ‘ = P.t = 600t (J)$ 

  Ta có: $Q = Q ‘$ nên: 

  $600t = 674520 \to t = 1124,2$ 

  Vậy thời gian đun sôi nước là: 

        $t = 1124,2s = 18′ 44,2s$

 2. $V=2,2l→m=2,2kg$

  $\text{Nhiệt lượng có ích để đun sôi nước}$

  $Q_i=m.c.∆t=2,2.4200.(100-27)=674520(J)$

  $\text{Coi hiệu suất của quá trình đun sôi nước là $100\%$}$

  $\text{Ta có $Q_i=Q_{tp}$}$

  $\text{Thời gian đun sôi nước}$

  $Q_{tp}=P.t→t=\dfrac{Q_{tp}}{P}=\dfrac{674520}{600}=1124,2(s)$

Viết một bình luận