cho bếp điện 220v-600w vào hiệu điện thế 220v để đun sôi 2,2l nước từ 270 c nhiệt độ ban đầu tính thời gian đun nước biết C nước = 4200J/kg.k

Photo of author

By Brielle

cho bếp điện 220v-600w vào hiệu điện thế 220v để đun sôi 2,2l nước từ 270 c nhiệt độ ban đầu tính thời gian đun nước biết C nước = 4200J/kg.k
Leave a Comment