Cho biết 35 công nhân xây 1 ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? (giả sử năng xuất làm việc của mỗi công nhân đ

Photo of author

By Everleigh

Cho biết 35 công nhân xây 1 ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? (giả sử năng xuất làm việc của mỗi công nhân điều như nhau)

0 bình luận về “Cho biết 35 công nhân xây 1 ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? (giả sử năng xuất làm việc của mỗi công nhân đ”

 1. Gọi số ngày để 28 người công nhân xây ngôi nhà là x (ngày),(x lớn hơn 0)

  Vì cùng một công việc và năng xuất làm việc của mỗi người như nhau nên số người và số ngày hoàn thành công việc là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:35×168=28x

            x=35×168÷28=210

            x=210

 2. Vì năng suất làm việc của mỗi người là như nhau nên số người tỉ lệ nghịch với số thời gian phải làm xong.

  Gọi \(x\) là số công nhân và \(y\) là số thời gian (ngày) làm xong. \(\left( {x \in \mathbb N^*;y > 0} \right)\)

  Ta có: \(xy=a\) \(\left( {a \ne 0} \right)\)                       (1)

  Theo điều kiện của bài toán ta có \(x=35\) và \(y=168\).

  Thay các giá trị của \(x\) và \(y\) đã cho vào (1) ta có \(a=35.168=5880\).

  Do đó khi \(x=28\) thì \(y = \dfrac{a}{x} = \dfrac{{5880}}{{28}} = 210\) (thỏa mãn).

  Vậy \(28\) công nhân xây ngôi nhà đó hết \(210\) ngày.

Viết một bình luận