Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x=8 thì y=15 a) tìm hệ số tủ lệ b) Hãy biểu diễn y theo x c) Tính giá trị của y k

Photo of author

By Daisy

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x=8 thì y=15 a) tìm hệ số tủ lệ b) Hãy biểu diễn y theo x c) Tính giá trị của y khi x=6 ; x=10
Leave a Comment