Cho biết kết quả của biểu thức sau: (143 div 2 mod 5 – 32) mod 5 + 7 div 3

Photo of author

By Isabelle

Cho biết kết quả của biểu thức sau: (143 div 2 mod 5 – 32) mod 5 + 7 div 3

0 bình luận về “Cho biết kết quả của biểu thức sau: (143 div 2 mod 5 – 32) mod 5 + 7 div 3”

Viết một bình luận