cho biểu thức A = (x+2/x-1 – 2x+3/2x-1 ) : ( 1 – x-2/x-1 ) a ) rút gọn A b) tính giá trị của A khi : /2x + 3 / 5 c) tìm những giá trị nguyên của x để

Photo of author

By Autumn

cho biểu thức A = (x+2/x-1 – 2x+3/2x-1 ) : ( 1 – x-2/x-1 )
a ) rút gọn A
b) tính giá trị của A khi : /2x + 3 / 5
c) tìm những giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên
Viết một bình luận