cho biểu thức g(x) = ( m^2-1)x+3m-2 có giá trị dương với mọi x thuộc R

By Mackenzie

cho biểu thức g(x) = ( m^2-1)x+3m-2 có giá trị dương với mọi x thuộc R

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận