Cho biểu thức N= $\frac{x_{}+9}{ \sqrt[]{x_{} }}$ (Với x>0). Biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất khi $x_{}$=$x_{o}$ . Tính giá trị biểu thức M=2$x_{o}$+1

Photo of author

By Lyla

Cho biểu thức N= $\frac{x_{}+9}{ \sqrt[]{x_{} }}$ (Với x>0). Biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất khi $x_{}$=$x_{o}$ . Tính giá trị biểu thức M=2$x_{o}$+1
Viết một bình luận