Cho biểu thức P: x^2/x+2 Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên

By Aaliyah

Cho biểu thức P: x^2/x+2
Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên

0 bình luận về “Cho biểu thức P: x^2/x+2 Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên”

  1. `P=x^2/(x+2)=((x^2+4x+4)-(4x+8)-4)/(x+2)=((x+2)^2-4(x-2)-4)/(x+2)=x-2+(-4)/(x+2`

    $\text{Để P nguyên thì }\cfrac{-4}{x+2}\in Z$

    `to x+2\in Ư_((-4))={+-1;+-2;+-4}`

    `to x={-6;-4;-3;-1;0;2}text( thì P nguyên)`

    Trả lời

Viết một bình luận