cho bt:P= ($\frac{√x-2}{x-1}$- $\frac{√x+2}{x+2√x+1}$ ).$\frac{(1-x)^{2}}{2}$ với x>0,x $\neq$ 1 a)rút gọn P b)tính giá trị của P khi x=7-4√3 c)t

Photo of author

By Anna

cho bt:P= ($\frac{√x-2}{x-1}$- $\frac{√x+2}{x+2√x+1}$ ).$\frac{(1-x)^{2}}{2}$ với x>0,x $\neq$ 1
a)rút gọn P
b)tính giá trị của P khi x=7-4√3
c)tìm x để P có giá trị lớn nhất

0 bình luận về “cho bt:P= ($\frac{√x-2}{x-1}$- $\frac{√x+2}{x+2√x+1}$ ).$\frac{(1-x)^{2}}{2}$ với x>0,x $\neq$ 1 a)rút gọn P b)tính giá trị của P khi x=7-4√3 c)t”

 1.  

  Giải thích các bước giải:

   a, 

  Sau khi rút gọn như thông thường: 

  ta có:

  P=$\frac{-√x}{√x-1}$ 

  b,

  x=7-4√3

  → √x=$\sqrt[]{ 7-4√3}$ 

  →√x=$\sqrt[]{(√3)²-2.2.√3+2²}$

  √x=$\sqrt[]{(√3-2)²}$ 

  →√x=|(√3-2)²|

  →√x=2-√3

  Thay vào P ta có:

  $\frac{-2+√3}{2-√3-1}$

  =>P=$\frac{-2+√3}{1-√3}$ 

  c,

  Ta có:

  P=$\frac{-√x}{√x-1}$

  =>P=-1+$\frac{1}{√x-1}$

  →Vì √x≥0

  =>√x-1≥-1

  →$\frac{1}{√x-1}$ ≤-1

  →$\frac{1}{√x-1}$ -1 ≤ -2

  Vậy GTLL của P là -2 đạt được khi : √x-1=0 ⇒ √x=1

  Cho mình ctlhn nha

Viết một bình luận