Cho `C = (1/(2^2) -1 ). (1/(3^2) -1) . (1/(4^2)-1)……………… (1/(10^2) – 1) x^3 y^4 z^5 t^6` `D = (7/(2.5) – 13/(5.8) + 19/(8.11) + 25

Photo of author

By Hailey

Cho `C = (1/(2^2) -1 ). (1/(3^2) -1) . (1/(4^2)-1)……………… (1/(10^2) – 1) x^3 y^4 z^5 t^6`
`D = (7/(2.5) – 13/(5.8) + 19/(8.11) + 25/(11.14) + 31/(14.17) – 37/(17 . 20) ) x^6 y^5 z^4 t^3`
Tính tích `E= – (20^2)/11 CD`
Viết một bình luận