Cho các đơn thức: A = -4/15x^3y; B = 3/7x^5y^3 Có các cặp giá trị nào của x và y làm cho A và B cùng có giá trị âm không?

Photo of author

By Ximena

Cho các đơn thức: A = -4/15x^3y; B = 3/7x^5y^3
Có các cặp giá trị nào của x và y làm cho A và B cùng có giá trị âm không?
Viết một bình luận