Cho các số a,b,c không âm thỏa mãn a^2+b^2+c^2=3.Tìm GTLN,GTNN của P= ab+bc+ca-abc

Photo of author

By Hailey

Cho các số a,b,c không âm thỏa mãn a^2+b^2+c^2=3.Tìm GTLN,GTNN của
P= ab+bc+ca-abc
Viết một bình luận