cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn a+b+c =1 tìm min P =2018.( $\frac{a^{2}}{b}$+ $\frac{b^{2}}{c}$+ $\frac{c^{2}}{a}$)+ $\frac{1}{3(a^2 +b^2+c^2)}

Photo of author

By Kinsley

cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn a+b+c =1 tìm min P =2018.( $\frac{a^{2}}{b}$+ $\frac{b^{2}}{c}$+ $\frac{c^{2}}{a}$)+ $\frac{1}{3(a^2
+b^2+c^2)}$
Viết một bình luận