Cho các số thực dương thỏa `\sqrt{xy}(x-y)=x+y` Tìm GTNN của `x+y` (just tỷ giúp em vs ._. )

Photo of author

By Abigail

Cho các số thực dương thỏa `\sqrt{xy}(x-y)=x+y`
Tìm GTNN của `x+y`
(just tỷ giúp em vs ._. )
Viết một bình luận