cho câu thơ: ”Bà là người nhóm lửa, giữ lửa và truyền lửa” . Coi câu văn trên là câu mở đoạn,em hãy viết 12 câu để hoàn chỉnh đoạn văn

Photo of author

By Mary

cho câu thơ: ”Bà là người nhóm lửa, giữ lửa và truyền lửa” .
Coi câu văn trên là câu mở đoạn,em hãy viết 12 câu để hoàn chỉnh đoạn văn
Leave a Comment