Cho đa thức B(x) = ax^2 +bx+c biến x, với a,b,c là các số thỏa mãn 2(3a-2b+c)=a-5b. Chứng minh B(-1)B(2) bé hơn hoặc bằng 0.

Photo of author

By Samantha

Cho đa thức B(x) = ax^2 +bx+c biến x, với a,b,c là các số thỏa mãn 2(3a-2b+c)=a-5b. Chứng minh B(-1)B(2) bé hơn hoặc bằng 0.
Viết một bình luận