cho đa thức C(x)= ax^4-6x^3+7-2x+3x^2-4x^4.Tìm a biết rằng đa thức này có bậc là 3

Photo of author

By Ruby

cho đa thức C(x)= ax^4-6x^3+7-2x+3x^2-4x^4.Tìm a biết rằng đa thức này có bậc là 3
Viết một bình luận