Cho đa thức f(x) = ax ² + bx + c với a,b,c là các số nguyên và a # 0 thỏa mãn f(3) chia hết 9 , f(4) chia hết 8 . CMR : f(12) chia hết 72

Photo of author

By Jasmine

Cho đa thức f(x) = ax ² + bx + c với a,b,c là các số nguyên và a # 0 thỏa mãn f(3) chia hết 9 , f(4) chia hết 8 . CMR : f(12) chia hết 72
Viết một bình luận