Cho $$\dfrac{6}{1+\dfrac{4(x+3)}{7+x}}$$ Tính: `B=\frac{4A}{7+x}`

Photo of author

By Kylie

Cho $$\dfrac{6}{1+\dfrac{4(x+3)}{7+x}}$$
Tính: `B=\frac{4A}{7+x}`
Viết một bình luận