Cho điểm A nằm ngoài đg tròn (O ,R) sao cho OA=2R .Vẽ các tiếp tuyến AB ,AC ( B ,C là các tiếp điểm) .Tính số đo góc BAC

Photo of author

By Ariana

Cho điểm A nằm ngoài đg tròn (O ,R) sao cho OA=2R .Vẽ các tiếp tuyến AB ,AC ( B ,C là các tiếp điểm) .Tính số đo góc BAC
Viết một bình luận