Cho đoạn thẳng AB=4cm . Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC=3cm. a) Tính BC b) Lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC , sao cho BD=2cm . Tính CD c) Điểm C

Photo of author

By aikhanh

Cho đoạn thẳng AB=4cm . Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC=3cm.
a) Tính BC
b) Lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC , sao cho BD=2cm . Tính CD
c) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AD không ? Tại sao
giúp mik vs giả hết các bước ra nhé
Leave a Comment