Cho đoạn thẳng AB=8cm và điểm M thuộc đoạn thẳng AB . Gọi I và K Lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng AM và BM. Tính độ dài đoạn thẳng IK

Photo of author

By Eloise

Cho đoạn thẳng AB=8cm và điểm M thuộc đoạn thẳng AB . Gọi I và K Lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng AM và BM. Tính độ dài đoạn thẳng IK

0 bình luận về “Cho đoạn thẳng AB=8cm và điểm M thuộc đoạn thẳng AB . Gọi I và K Lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng AM và BM. Tính độ dài đoạn thẳng IK”

 1. Đáp án:

  Vì `I` là trung điểm của `AM` (1)

  Vì `K` là trung điểm của `BM` (2)

  Từ (1) và (2) `⇒ M` là trung điểm của `BA`

  `⇒ BM = MA = (BA)/2 = 8/2 = 4cm`

  Vì `K` là trung điểm của `BM`

  `⇒ BK = KM = (BM)/2 = 4/2 = 2cm`

  Vì `I` là trung điểm `AM`

  `⇒ MI = IA = (MA)/2 = 4/2 = 2cm`

  Ta có : `KM = 2cm, MI = 2cm`

  `⇒ M` nằm giữa `K` và `I`

  `⇒ KM + MI = KI`

  `⇒ 2 + 2 = KI`

  `⇒ KI = 4cm`

   

Viết một bình luận