Cho đoạn thẳng AB,điểm M nằm trên đường trung trực của AB.So sánh độ dài các đọạn thẳng MA và MB (SGK T120)

Photo of author

By Reagan

Cho đoạn thẳng AB,điểm M nằm trên đường trung trực của AB.So sánh độ dài các đọạn thẳng MA và MB (SGK T120)
Leave a Comment