cho đường (o;r) có dây CD cố định và H là trung điểm của CD. Gọi s là một điểm bất kì trên tia đối của tia DC. Qua Sker 2 tiếp tuyến SA,SB tới đường t

Photo of author

By Melanie

cho đường (o;r) có dây CD cố định và H là trung điểm của CD. Gọi s là một điểm bất kì trên tia đối của tia DC. Qua Sker 2 tiếp tuyến SA,SB tới đường tròn tâm O(A,B là tiếp điểm ).Đường thẳng AB cắt SO tại E.
A) 4 Điểm O,H,A,S cùng thuộc 1 đường tròn
B)OE.OS=R2
Giải giúp ,ik vs nhanh
Viết một bình luận