Cho đường thẳng (d) y=2x-1 và hai điểm A(-2;0) và B(0;m). Để AB song song (d) thì m=… PLEASE HELP ME! THANKS

By Brielle

Cho đường thẳng (d) y=2x-1 và hai điểm A(-2;0) và B(0;m). Để AB song song (d) thì m=…
PLEASE HELP ME! THANKS

0 bình luận về “Cho đường thẳng (d) y=2x-1 và hai điểm A(-2;0) và B(0;m). Để AB song song (d) thì m=… PLEASE HELP ME! THANKS”

 1. Gọi (d’) là đi qua A, B có dạng y=ax+b

  (d’) đi qua A, B

  $\to$ Ta có hệ pt $\begin{cases}-2a+b=0\\0a+b=m\end{cases}$

  $\to \begin{cases}a=\dfrac{b}{2}\\b=m\end{cases}$

  $\to \begin{cases}a=\dfrac{m}{2}\\b=m\end{cases}$

  $\to (d’):y=\dfrac{m}{2}x+m$

  Mà (d’) đi qua A, B

  $\to AB: y=\dfrac{m}{2}x+m$

  Mà AB//(d)

  $\to \begin{cases}\dfrac{m}{2}=2\\m\ne -1\end{cases}$

  $\to \begin{cases}m=4(\rm TM)\\m\ne -1\end{cases}$

  Vậy m=4

  Trả lời

Viết một bình luận