Cho đường thẳng (d) y=ax+b . Viết phương trình đường thẳng (d) biết nó đi qua điểm A (1; -1) và song song với đường thẳng y= -2x-3

Photo of author

By Alaia

Cho đường thẳng (d) y=ax+b . Viết phương trình đường thẳng (d) biết nó đi qua điểm A (1; -1) và song song với đường thẳng y= -2x-3
Viết một bình luận