Cho đường thẳng (d) : y = mx + 8 và parabol (P) : y = x2 . Tìm tất cả giá trị của m để x1 + căn x2 = 0 ( giải chi tiết , nghiêm chỉnh , không giải sa

Photo of author

By Delilah

Cho đường thẳng (d) : y = mx + 8 và parabol (P) : y = x2 . Tìm tất cả giá trị của m để x1 + căn x2 = 0 ( giải chi tiết , nghiêm chỉnh , không giải sai đề bài )
Viết một bình luận