Cho đường thẳng $\rm d$ có phương trình $\rm y=mx+m+1$ ( $\rm m$ là tham số ) luôn đi qua điểm cố định $\rm A(a;b)$ với mọi giá trị của tham số $

Photo of author

By Cora

Cho đường thẳng $\rm d$ có phương trình $\rm y=mx+m+1$ ( $\rm m$ là tham số ) luôn đi qua điểm cố định $\rm A(a;b)$ với mọi giá trị của tham số $\rm m$ . Tính $\rm a+b$
Leave a Comment