Cho đường thẳng y=(m-3)x+n.tình giá trị của m và n trong các trưng hợp sau a.đường trẳng (d) cắt đường thẳng -2y+x-2=0 b,đường thẳng (d)song song vớ

Photo of author

By Arya

Cho đường thẳng y=(m-3)x+n.tình giá trị của m và n trong các trưng hợp sau
a.đường trẳng (d) cắt đường thẳng -2y+x-2=0
b,đường thẳng (d)song song với đường thẳng 2y+3x=1
c,đường thẳng (d) trùng với đường thẳng y-4x+2=0
Leave a Comment