Cho đường thẳng xy và điểm O nằm trên đường thẳng đó . Trên tia Ox lấy điểm E sao cho OE = 4cm . Trên tia Oy lấy điểm G sao cho EG = 8cm a) Trong 3 đ

By Liliana

Cho đường thẳng xy và điểm O nằm trên đường thẳng đó . Trên tia Ox lấy điểm E sao cho OE = 4cm . Trên tia Oy lấy điểm G sao cho EG = 8cm
a) Trong 3 điểm O, E G thì điểm nào nằm giữa hai điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ?
b) Tính độ dài đoạn thẳng OG
C) Hỏi điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng EG không ? Vì sao ?
Viết một bình luận