cho đường tròn(O;R). từ điểm M cách O một khoảng dài 2R kẻ hai tiếp tuyến MA,MB với đường tròn, A và B là các tiếp điểm . Bán kính đường tròn nội tiếp

Photo of author

By Aaliyah

cho đường tròn(O;R). từ điểm M cách O một khoảng dài 2R kẻ hai tiếp tuyến MA,MB với đường tròn, A và B là các tiếp điểm . Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác MAB bằng bao nhiêu?( tính theo R)
Viết một bình luận