Cho đường tròn (O) và điểm A nằm ngoài đường tròn từ A kẻ hai tiếp tuyến AB AC và cát tuyến AMN với đường tròn (A,B,M,N thuộc đường tròn và AM

Photo of author

By Reese

Cho đường tròn (O) và điểm A nằm ngoài đường tròn từ A kẻ hai tiếp tuyến AB AC và cát tuyến AMN với đường tròn (A,B,M,N thuộc đường tròn và AM { "@context": "https://schema.org", "@type": "QAPage", "mainEntity": { "@type": "Question", "name": " Cho đường tròn (O) và điểm A nằm ngoài đường tròn từ A kẻ hai tiếp tuyến AB AC và cát tuyến AMN với đường tròn (A,B,M,N thuộc đường tròn và AM
Viết một bình luận