Cho đường tròn tâm o bán kính r đk AB lấy c thuộc o tiếp tuyến của đg tròn tại A cắt bc tại d, vẽ ah vuông góc Do tại H , Ah cắt đg tròn tại F , C/M

Photo of author

By Ivy

Cho đường tròn tâm o bán kính r đk AB lấy c thuộc o tiếp tuyến của đg tròn tại A cắt bc tại d, vẽ ah vuông góc Do tại H , Ah cắt đg tròn tại F , C/M Ch vuông góc CF
Viết một bình luận