cho em hỏi câu này: 2 con lắc đơn dao động cùng 1 nơi, cùng khối lượng, cùng biên độ có T1=1,6s và T2=1,2s. Tính tỉ số giữa W1/W2???

Photo of author

By Melody

cho em hỏi câu này: 2 con lắc đơn dao động cùng 1 nơi, cùng khối lượng, cùng biên độ có T1=1,6s và T2=1,2s. Tính tỉ số giữa W1/W2???
Leave a Comment