XIV. Viết lại các câu sau bắt đầu bằng từ gợi ý sao cho nghĩa tương tự với câu cho săn. 137. When is there nobody in the hall? → When hasn’t… 138. O

By Daisy

XIV. Viết lại các câu sau bắt đầu bằng từ gợi ý sao cho nghĩa tương tự với câu cho săn.
137. When is there nobody in the hall?
→ When hasn’t…
138. One of her friends goes to school by car.
→A friend ……
139. She doesn’t want to talk to anybody because she is very tired.
→ She …..
140. Why doesn’t the class have any students now? .
→ Why aren’t….
141. Jane is richer than John
orta
→ John …….
142. My father isn’t as careful as my mother.
→ My mother…..
… ?

0 bình luận về “XIV. Viết lại các câu sau bắt đầu bằng từ gợi ý sao cho nghĩa tương tự với câu cho săn. 137. When is there nobody in the hall? → When hasn’t… 138. O”

 1. 137. When hasn’t had anybody in the hall

  138. A friend of hers goes to school by car

  139 She doesn’t want to talk to anybody because of being tired

  140 Why aren’t there any students now? 

  141 John is not as rich as Jane

  142 My mother is more careful than my father

  Trả lời
 2. 137.We hasn’t nobody in the hall 

  138.A friend go to school by  car 

  139. She want to talk to anybody 

  140.Why aren’t the class have any students 

  141.John is richer than Jane 

  142.My mother is as carefu as my father

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm